Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden, die op al onze werkzaamheden van toepassing zijn, kunt u hier downloaden.

 1. DECK advocaten is een maatschap en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 67807267. De advocaten van DECK advocaten zijn in Nederland ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten; Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag.
 1. Alle werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met DECK advocaten. Alle opdrachten, ook die welke aan een bepaalde persoon zijn gericht, worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitsluitend beschouwd als te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door DECK advocaten.
 1. De uitvoering van een opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt verleend aan DECK advocaten. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op gewijzigde opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden (waaronder, maar niet beperkt tot, waarnaar in stukken die van de opdrachtgever afkomstig zijn wordt verwezen) wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van alle personen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor DECK advocaten werkzaam zijn en/of waren en/of werkzaamheden verricht(t)en, de maten en hun bestuurders, en ex-maten en hun bestuurders.
 1. DECK advocaten kan bij de uitvoering van opdrachten andere dienstverleners inschakelen en zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. DECK advocaten is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever (algemene) voorwaarden met inbegrip van een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door haar ingeschakelde derden te aanvaarden. DECK advocaten is niet aansprakelijk voor onverhoopte fouten en/of tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet of grove schuld van DECK advocaten.
 1. De opdrachtgever is gehouden DECK advocaten te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, ingeschakelde dienstverleners daaronder begrepen, en aan DECK advocaten de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.
 1. Iedere aansprakelijkheid, gebaseerd op welke rechtsgrond dan ook, van DECK advocaten en alle anderen ten behoeve van wie deze algemene voorwaarden zijn bedongen is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door DECK advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering is gedekt en wordt uitgekeerd. Indien geen uitkering plaatsvindt, is de gecumuleerde aansprakelijkheid in totaal beperkt tot het door DECK advocaten in verband met de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium (exclusief kosten en verschotten), met een maximum van € 50.000,-. DECK advocaten is in elk geval niet aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade.
 1. Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen indien deze niet schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij DECK advocaten per aangetekende brief zijn ingediend binnen drie maanden nadat de opdrachtgever bekend was, of redelijkerwijze kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert, en in ieder geval vijf jaar na verzending van de laatste declaratie in de betreffende kwestie.
 1. De betalingstermijn van declaraties bedraagt 14 dagen, tenzij anders in de declaratie is bepaald, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Indien betaling van de declaratie niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft plaats gevonden is opdrachtgever in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling van declaraties op te schorten of te verrekenen.
 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en DECK advocaten is Nederlands recht van toepassing. Klachten die voortvloeien uit de werkzaamheden kunnen conform de op de website van DECK advocaten gepubliceerde klachtenregeling worden voorgelegd aan DECK advocaten. Alle geschillen die tussen opdrachtgever en DECK advocaten mochten ontstaan en die niet naar tevredenheid van beide partijen in der minne kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend door de bevoegde rechter te Amsterdam worden beslecht.
 1. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. DECK advocaten en de opdrachtgever zullen voor zover nodig in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht word(t)(en) genomen.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld en in het Engels vertaald. Bij eventuele verschillen tussen de Nederlandse tekst en de Engelse vertaling daarvan is de Nederlandse tekst beslissend.